Cum se decontează cheltuielile de cazare pentru refugiații ucraineni cazați în Bihor

La nivelul județului Bihor, listele cu locațiile de cazare pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, care sosesc în județul nostru, se regăsesc în Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Comitetului pentru Situații de Urgență Bihor nr. 5 din 15.03.2022, respectiv în Anexele 1 și 2 la Hotărârea Comitetului pentru Situații de Urgență Bihor nr. 6 din 21.03.2022, care sunt publicate pe site-ul Instituției Prefectului Județului Bihor (https://bh.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/ ).

Aceste anexe sunt actualizate permanent, ca urmare a informărilor transmise de unitățile administrativ- teritoriale și de operatorii economici care pun la dispoziție spații de cazare în județ. Totodată, în Anexe este prevăzut și numărul de locuri de cazare pentru fiecare locație în parte.

DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU PERSOANE JURIDICE

Pentru derularea în cele mai bune condiții a întregului proces, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis unităților subordonate, încă din data de 11 martie 2022, un model de Protocol, precum și Bugetul de cheltuieli necesar plății serviciilor de cazare și hrană pentru cetățenii sosiți în România din zona de conflict.

Facem precizarea că la nivelul județului Bihor au fost semnate 21 de protocoale de colaborare cu autorități sau instituții publice locale și operatori economici publici sau privați care se regăsesc în Anexele 1 și 2 la Hotărârile Comitetului pentru Situații de Urgență Bihor nr. 5/15.03.2022 și nr. 6/21.03.2022, însă, până la acest moment, nu au fost efectuate plăți, întrucât, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor (ISU Bihor) nu au fost primite facturi/deconturi de la instituțiile, autoritățile publice locale, inclusiv operatorii economici publici sau privați care asigură cazarea și hrana persoanelor.

DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU PERSOANE FIZICE

Pentru cazare: cuantumul este de 50 lei/zi/persoană și se asigură conform OUG 28/2022; mecanismul de plată se află în procedură de aprobare prin hotărâre de guvern;

Pentru hrană: cuantumul este de 20 lei/zi/persoană și se asigură conform HG 336/2022, astfel:

•Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduiți cetățenii din Ucraina, o cerere în care se precizează: numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor; aceasta trebuie însoțită de o declarație pe proprie răspundere care să ateste veridicitatea informațiilor cuprinse în cerere, copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduiți cetățenii din Ucraina. Cererile depuse la autoritățile publice locale se soluționează în luna următoare;

• Autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale care au primit astfel de cereri întocmesc situații centralizatoare cu numele și prenumele fiecărei persoane fizice solicitante, numărul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona de conflict, găzduiți, numărul zilelor de găzduire, precum și suma solicitată de fiecare persoană fizică, conform anexei 3 la HG 336/2022.

În termen de 3 zile lucrătoare, autoritățile administrației publice locale transmit situațiile centralizatoare, întocmite și certificate pentru realitate, Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor (ISU Bihor), precum și spre informare Instituției Prefectului Județului Bihor.

În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situațiilor centralizatoare certificate, ISU Bihor virează sumele solicitate în contul deschis la unitățile Trezoreriei Statului, la solicitarea autorităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de la ISU Bihor, autoritățile administrației publice locale efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiari, în numerar sau prin virament bancar, în funcție de opțiunea înscrisă în cerere.

Reamintim faptul că, la nivelul județului Bihor, funcționează 24 de ore din 24, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI Bihor), dedicat sprijinirii refugiaților din Ucraina, în cadrul căruia sunt operaționalizate următoarele numere de telefon: 0259/412 129; 0259/467 909; 0734 223127; 0734223125; fax: 0259/434945.

Distribuie informația
Alte știri