AJOFM Bihor a acordat 37 atestate de întreprindere socială şi a certificat 8 întreprinderi sociale de inserţie

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării, la nivel național, a unor evenimente și acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic şi social, servind interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Domeniul economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale, precum şi condiţiile de atestare a întreprinderilor sociale şi de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie sunt reglementate de Legea nr.219/2015 privind economia socială, modificată şi completată prin OUG nr.33/2022, care poate fi consultată urmând linkul.


Creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social, reprezintă obiectivele economiei sociale. Pentru îndeplinirea acestor obiective, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal, următoarele activități de interes general:
– producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;
– promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil;
– dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
– dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.
Principiile pe care se bazează economia socială sunt:
– prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;

 • solidaritate și responsabilitate colectivă;
 • convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;
 • control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
 • caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 • personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independentă față de autoritățile publice;
 • alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivăți sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor;
 • proces decizional transparent şi responsabil în interesul colectivităţii pe care o deserveşte.
  Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene, respectiv Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor prin Compartimentul economie socială.
  La nivelul judeţului Bihor în contextul derulării proiectelor finanţate prin Obiectiv Specific (OS) 4.16:Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto – sustenabilă în cadrul POCU 2014-2020. Procesul de atestare şi certificare a întreprinderilor sociale a început în anul 2020.
  Până la sfârşitul lunii aprilie 2022 AJOFM Bihor a acordat 37 atestate de întreprindere socială, şi de asemenea s-au certificat 8 întreprinderi sociale de inserţie, peroane juridice de drept privat, cu domenii de activitate: restaurante, activităţi de alimentaţie catering, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor, activităţi generale de curăţenie, spalatorie de textile, fabricarea sucurilor din fructe şi legume, fabricarea uleiurilor şi grăsimilor, facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, alte activităţi referitoare la sănătatea umana-kinetoterapie, activităţi de întreţinere corporală, peisagistică, activităţi fotografice, alte forme de învăţământ, acivităţi auxiliare intermedierilor financiare, alte activităţi de creditare, fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice, fabricare mobilă, fabricarea altor articole de îmbrăcăminte.
  Dinamica sectorului de economie socială conform Registrului Unic de evidență al întreprinderilor sociale RUEIS este publicat lunar, în forma actualizată, pe pagina de internet a ANOFM (www.anofm.ro – https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=9&subcateg=1) și poate fi consultat de orice persoană interesată de domeniul economiei sociale.

Compartimentul Relaţii cu Angajatorii şi Economie Socială

Distribuie informația
Alte știri