Atenție la termenul de declarare a clădirilor

Primăria Oradea prin Direcția Economică aduce la cunoștința cetățenilor faptul că în termen de 30 de zile inclusiv de la data dobândirii, construirii, extinderii, îmbunătățirii, demolării, distrugerii parțiale a unei clădiri deținute în Municipiul Oradea, schimbării domiciliului/sediului, a numelui și prenumelui/denumirii etc., proprietarul va depune o declarație la care va anexa documentele doveditoare.

Această declaraţie fiscală se depune personal sau de către împuternicit potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Toate actele anexă la declaraţie se vor depune în copie şi vor purta menţiunea „Conform cu originalul”, cu semnătura olografă a contribuabilului. În cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, se depun şi copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat.

Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere se sancționează cu amendă de la 71 lei la 283 lei, cu posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. Detalii privind documentele care trebuie să însoțească declarația proprietarului găsiți la link: pentru persoane fizice, link pentru persoane juridice, respectiv modele ale formularelor fiscale pot fi consultate accesând Secțiunea de impozite și taxe de pe site-ul www.oradea.ro.

Distribuie informația și pentru prietenii tăi:
Alte știri