Casa de Pensii Bihor: Precizări importante privind noutăți legislative

Prin Legea nr. 351/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196/13.12.2022, începând cu data de 01.01.2023 se complezează art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu locurile de muncă în condiţii speciale respectiv, lit. j) – l), după cum urmează:

,, j) sectorul construcţii maşini, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în următoarele activităţi specifice: turnarea pieselor şi lingourilor de oţel, în turnătoriile de oţel; turnarea pieselor de fontă, pieselor din aliaje neferoase şi pieselor cu modele uşor fuzibile în turnătoriile de fontă, turnătoriile de aliaje neferoase şi turnătoriile de precizie; forjarea pieselor pe ciocane de peste 2 tone forţă în secţiile de forjă; turnarea cuzineţilor din aliaje neferoase pe suport de oţel în turnătoriile de cuzineţi; activitatea desfăşurată de către ingineri, subingineri şi tehnicieni, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal de muncă, în secţiile de producţie respective;

k) activităţile de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie ale minelor de minereuri, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice extracţiei minereurilor, care a ocupat următoarele funcţii: adjunct şef carieră, adjunct şef depozit, adjunct şef uzină, artificier, automacaragiu, buldozerist, electrician, electrician subteran, electromecanic, electromecanic subteran, electromecanic turbosuflantă, electronist, excavatorist, frezor, inginer, inginer conducător formaţie de lucru, inginer şef investiţii, inginer şef producţie, instalator, laborant, lăcătuş, lăcătuş mecanic, lăcătuş mecanic subteran, macaragiu, maistru, manipulant, mecanic, mecanic maşini utilaje, mecanic subteran, miner subteran, miner suprafaţă, muncitor necalificat, muncitor necalificat subteran, operator preparare, operator preparare subteran, prelucrător aşchiere, revizor tehnic, şef carieră, şef laborator control tehnic de calitate, şef depozit, şef secţie, şef uzină, strungar, subinginer, subinginer conducător formaţie de lucru subteran, sudor, sudor subteran, tehnician;

l) activitatea de trefilare, inclusiv prin decaparea cu acizi, desfăşurată de către persoanele încadrate în muncă la S.C. ArcelorMittal Roman. „

Potrivit art. 10 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, pentru perioadele de după 31 martie 2001, informaţiile preluate din declaraţia nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (2), precum şi din declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, constituie elementele pe baza cărora se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul anual pentru asiguraţii sistemului public de pensii.

Perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activitățile dintre cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. j) – l) din Legea nr. 263/2010, în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa l de muncă, este asimilată stagiului de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă, potrivit alin. (45) al art. 30 din lege, introdus prin Legea nr. 351 /2022.

Recunoaşterea acestor stagii de cotizare în condiţii speciale de muncă (potrivit art. 30 alin. (1) lit. j) – l) şi alin. (45) din Legea nr. 263/2010) se face cu adeverinţe eliberate potrivit legii de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, după caz, de instituţiâ care a preluat arhivele acestuia.

Subliniem faptul că, asimilarea drept stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă a perioadei anterioare datei de 01.04.2001, în cazul activităţilor reglementate de art. 30 alin. (1) lit. j)-l) din Legea nr. 263/2010, modificată şi completată prin Legea nr. 351/2022, operează doar în situaţia activităţilor care au corespondent în grupa l de muncă, aşa cum au fost reglementate de legislația anterioară şi pentru care, în arhiva angajatorului sau a instituţiei care a preluat arhiva acestuia, există documente cu valoare practică emise până la data 01.04.2001, care să ateste corectitudinea şi legalitatea încadrării în grupa l de muncă.

Modelul adeverinţelor se regăsesc pe site-ul instituţiei:  www.cjpensiibihor.ro/ la sectiunea ,,Formulare tip –> Pensii naționale -> Adeverințe conform Lg.351 din 2022

De asemenea, prin Legea nr. 351/2022 s-a modificat art. 56 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel:

– art. 56 alin. (1) lit. d), care reglementează reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, în cazul persoanelor care au desfăşurat cel puţin 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. j)-l);

– art. 56 alin. (3) lit. d), care reglementează stagiul complet de cotizare de 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. j)-l).

Implicit, potrivit art. 60 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 50 de ani pentru femei şi 52 de ani pentru bărbaţi în cazul persoanelor care au desfăşurat cel puţin 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. j)-l).

Totodată, prin Art. II din Legea nr. 351/2022, a fost reglementată recalcularea drepturilor de pensie, prin acordarea beneficiului prevăzut de art. 30 alin (45), respectiv art. 56 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit.

d) şi alin. (3) lit. d) din Legea nr. 263/2010, la cerere, şi în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 351/2022, drepturile de pensie recalculate acordându-se începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.

De asemenea, conform art. II alin. (3) din Legea nr. 351/2022, în situaţia în care, după recalcularea pensiei prin aplicarea prevederilor art. 30 alin. (45), respectiv ale art. 56 alin.(3) lit. d) din Legea nr. 263/2010, rezultă un cuantum al pensiei recalculat mai mic decât cel cuvenit anterior intrării în vigoare a acestei legi sau aflat în plată, se păstrează cuantumul avantajos.

Distribuie informația
Alte știri