Inaugurarea instalației de biogaz de la Săcuieni – COMUNICAT – FOTO

PROIECTUL ”Instalaţie pentru producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile – biomasă, în localitatea Săcueni, judeţul Bihor” este Finanțat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 – Axa 4 DMI 4.2. „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”

Titularul investiţiei și beneficiarul contractului de finanțare

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECOLAND, BIHOR, formată din membrii județul Bihor

( Consiliul Județean Bihor), comuna Diosig, orașul Săcuieni

DURATA PROIECTULUI

05.07.2013 – 30.06.2016

Echipa de implementare a proiectului

Din partea Adi Ecoland :

Stela Babău – director executiv

Matyasi Gabor – director executiv adjunct

Echipa proiect:

Manager proiect – Kecskes Iren

Asistent manager – Lantos Tiberiu Sebastian

Expert tehnic – Szallos Nandor

Expert juridic – Bothazy Nandor

Expert financiar – Nagy Anita

Expert implementare – Perecz Hajnal

Activități PRINCIPALE

Activitatea 1: Achiziţia şi realizarea Proiectului Tehnic şi a detaliilor de execuţie

În perioada: 06.07.2013 – 05.03.2014

Activitatea 2: Contractarea firmei care va realiza instalaţia de biogaz si a firmei/firmelor care vor asigura furnizarea utilajelor si a echipamentelor de transport

În perioada:06.01.2014 – 05.03.2015

Activitatea 3: Realizarea lucrărilor necesare instalaţiei de biogaz

În perioada: 18.03.2015 – 19.05.2016

Activitatea 4: Managementul şi monitorizarea proiectului

În perioada: 06.07.2013 – 30.06.2016

Activitatea 5: Promovarea proiectului

În perioada: 01.08.2016 – 30.06.2016

Activitatea 6: Darea în exploatare a investiţiei

Activitatea 6.1: Pregătirea personalului de exploatare

În perioada: 06.10.2015 – 31.12.2015

Activitatea 6.2: Recepţia finală a investiţiei

În perioada: 01.05.2016 – 20.06.2016

Activitatea 6.3: Obţinerea avizelor/autorizaţiilor de funcţionare şi darea în exploatare a Instalaţiei

În perioada: 01.10.2015 – 30.06.2016

Activitatea 7. Audit extern

În perioada: 06.06.2014 – 29.02.2016

Activitatea 8. Conferinţă finală

În luna mai – Iunie 2016

ObiectivE :

Realizarea unei instalaţii de biogaz pentru valorificarea resurselor energetice regenerabile – biomasă în vederea producerii energiei electrice şi termice de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLAND Bihor

În vederea atingerii obiectivului general au fost stabilite următoarele obiective specifice:

 • Realizarea unei instalații de biogaz cu o putere instalată de 500 kW

 • Protecţia mediului prin reducerea emisiilor de C02 cu aprox. 2.260,54 t anual

 • Diversificarea surselor de producere a energiei prin realizarea unei capacităţi de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, folosind ca materie primă biomasă provenită din materie verde regenerabilă şi dejecţii animaliere

 • Realizarea unei economii de energie primară față de valorile de referinţă ale eficienței producerii separate de energie electrică

 • Crearea a 6 noi locuri de muncă

 • Descongestionarea a 5.440 t dejecţii animaliere anual din fermele zootehnice, precum şi din gospodăriile populaţiei din zonă, şi folosirea lor ca materie primă pentru producerea biogazului, cu efect pozitiv asupra creşterii gradului de igienă şi salubrizare

 • Creşterea suprafeţelor de teren cultivate cu cca. 126 ha şi folosirea a 8.800 t siloz în procesul de obţinere a biogazului

 • Îmbunătăţirea nivelului de tensiune în Sistemul Electroenergetic Naţional ca urmare a livrării în sistem a 90% din energia electrică creată în procesul de cogenerare

 • Economii la bugetul celor trei fondatori: Consiliul Judeţean Bihor, comuna Diosig și oraşul Săcuieni.

BUGET

 

Nr. Crt.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE (lei)

1

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI (inclusiv TVA)

22.744.374,63

2

ASISTENŢA FINANCIARA NERAMBURSABILĂ SOLICITATA

22.360.691,17

3

CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI

383.683,46

 

Amplasamentul proiectului

România, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Judeţul Bihor, Oraşul Săcuieni, str. Letea Mare, Nr. Cad.50590

Prezentarea proiectului pe scurt

Investitorul doreşte tratarea dejecţiilor provenite de la fermele de animale învecinate în mod ecologic cu producerea concomitentă a energiei electrice şi termice, în aşa fel încât prin adăugarea silozului de porumb la componentele cu conţinut relativ mic de gaze să obţină o cantitate maximă de material gazos. În afara acestora, instalaţia va utiliza în completarea materiei prime şi alte materii vegetale verzi. Materialele procesate trebuie să păstreze caracteristicele de îngrăşăminte naturală. La finalizarea procedurii, din dejecţii şi materialele de completare rezultă un material fermentat. Materialul fermentat trebuie sa fie de o consistenţă adecvată pentru a permite transportul simplu pe terenurile agricole în mod asemănător cu cel al gunoiului de grajd şi/sau a îngrăşămintelor lichide organice.

Pentru folosirea materiilor fermentabile peste tot în lume se utilizează instalaţii de biogaz în sistem închis unde în condiţii ideale (optime) pentru procesul biologic se produce biogaz. Asemenea materii cu conţinut ridicat de compuşi organici fermentabili sunt de exemplu gunoiul de grajd solid şi lichid de la fermele de animale. În lume există peste 8000 de instalaţii de biogaz de diferite dimensiuni (capacităţi).

În instalaţia de biogaz de la Săcuieni materiile principale ce vor fi utilizate sunt: dejecţii lichide de bovine , dejecţii aviare, siloz de porumb şi siloz de secară.

Biogazul se formează în mod continuu şi uniform pe parcursul de 24 ore, conform aşteptărilor cca. 218,50 Nm3/h de biogaz. Biogazul rezultat în instalaţia proiectată se va valorifica prin intermediul blocului de minicentrală a arderii biogazului cu un motor de 526 kW capacitate. Reţeaua de gaze de medie presiune din incinta este de cca. 60 ml. Din fermentatoare gazul ajunge în modulul de tratare, de aici la minicentrală pentru utilizare sau după caz (în situaţii de urgențe) la făclia de siguranţă. În minicentrala cu motor cu gaz se realizează concomitent producerea energiei electrice şi a energiei termice necesare tehnologiei.

Cantitatea de biogaz rezultată depinde de cantităţile de materiale dozate şi de conţinutul lor solid organic. Rezultatele arătate mai sus provin din experienţa de fabricaţie şi din măsurători de laborator. Dimensiunile instalaţiei de biogaz permit utilizarea materialelor ce produc un conţinut mai mare de gaz. Consumul maxim de gaz a motorului este de 260 Nm3/h. Dimensiunile şi reţelele insolaţiei proiectate vor permite funcţionarea acestuia şi în cazul unor cantităţi mai mari de gaz. Valoarea evaluată în ora de vârf este de 300 Nm3/h, de la care nu se prevede un consum mai mare (capacitatea maximă a făcliei). Nici la supraîncărcarea instalaţiei de biogaz nu are loc un salt în formarea biogazului, deci alte valori mai mari faţă de cele din ora de vârf nu vor fi luate în calcul.

După putrezirea reziduului de fermentaţie apare un lichid cu un conţinut de cca 7,6% de material uscat. Între materialele introduse şi substratul de amestec fermentat se aşteaptă o micşorare mai mică de 1% a valorii în conţinut şi calitate. În acest mod se obţine un produs finit adecvat pentru îmbunătăţirea solurilor, terenurilor de agricultură, care se distribuie pe terenul indicat în dozajele prescrise de instituţiile abilitate (în funcţie de parametrii fizico-chimici ale acestora).

S-a urmărit realizarea unei instalaţii de biogaz în sistem cu transfer continuu, sistem utilizat cu succes în UE. În această tehnologie fermentatoarele sunt pline în permanenţă, golirea făcându-se doar ocazional (pt. reparaţii). Materia primă proaspătă ajunge în fermentator din bazinul dejecţii zilnic în cantităţi mici, de unde păstrând nivelul constant în rezervor (lichid cu conţinut de 7,6 % materie uscată) este trimisă prin pompare în bazin material fermentat şi de aici în bazinul produs finit. Producţia de biogaz în acest tip de fermentator este uniformă, spaţiul de fermentare este bine utilizat şi instalaţia asigură o soluţie economică.

Pe parcursul descompunerii materiei organice în mediu anaerob rezultă biogaz cu putere calorică ridicată (~18,9MJ/Nm3) ce va fi utilizată pentru producerea energiei electrice prin intermediul minicentralei cu motor pe gaz.

Energia electrică obţinută în instalaţia de biogaz va fi legată în reţeaua publică prin intermediul staţiei de 20/120kV din vecinătatea minicentralei, racordat pe coloana electrică indicată de furnizorul local de energie electrică (necesarul de energie electrică a instalaţiei auxiliare se va asigura din producţia proprie). La răcirea motoarelor pe gaz o parte din energia termică rezultată asigură încălzirea fermentatoarelor, a materiilor prime, a clădirii dispecerat şi tehnologiei de producţie, pe când partea rămasă va fi utilizată prin instalaţia ORC unde se poate obţine o cantitate semnificativă de energie electrică (până la 23+15,6kW).

În cazul în care biogazul rezultat nu poate fi utilizat, gazul se elimină în mediul înconjurător prin intermediul instalaţiei de ardere (făclia de siguranţă) sau prin supapa de siguranţă (instalaţie de siguranţă mecanică pentru avarie). Această soluţie este răspândita în întreaga lume la instalaţiile de biogaz.

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”108248014930860277623″ ualb=”6290429345597845521″ imgl=”fancybox” style=”wall” row=”4″ size=”220″ num=”80″ border=”1″ highlight=”1″ align=”center” max=”100″ nocredit=”1″]

Descrierea generală a lucrărilor

Zona şi amplasamentul.

Oraşul Săcuieni este situat în nord-vestul judeţului Bihor. Prin oraş trece paralela 47° 22’12” latitudine nordică şi 22° 05’34” longitudine estică. Se învecinează – la V, graniţa cu Republica Ungară, la SV – comuna Diosig, la S – comuna Ciuhoi, la SE – comuna Abrămuţ, la N – comuna Cherechiu, la NE – comuna Buduslău.

Oraşul Săcuieni este aşezat în partea sudică a Văii Ierului. Aşezarea geografică avantajoasă, la limita dealurilor şi mlaştinilor au făcut posibile că încă din vremurile cele mai vechi să se formeze ca aşezare umană si se afla la 42 km distanţă de municipiul Oradea, 20 km de oraşul Valea lui Mihai şi 18 km distanţă de oraşul Marghita

Este situat pe Drumul Naţional DN 19, pe calea ferată Oradea – Satu-Mare, gara fund amplasată la 2 km de centru.

Clima

Caracteristicile climei sunt influenţate în general de circulaţia atmosferei,a maselor de aer,de poziţia geografică şi de particularităţile reliefului. Teritoriul judeţului Bihor este în domeniul de influenţă al circulaţiei vestice,care transportă mase de aer oceanic umed, se caracterizează printr-un climat temperat-continental moderat.

Prezentarea proiectului pe specialităţi

La realizarea proiectului s-au executat următoarele lucrări:

 • Lucrări de arhitectură şi rezistenţă;

 • Lucrări de instalaţii sanitare şi instalaţii de încălzire;

 • Lucrări de instalaţii de ventilaţie;

 • Reţele de apă şi lucrări de canalizare;

 • Lucrări de instalaţii tehnologice şi reţele hidraulice;

 • Lucrări de instalaţii electrice interioare şi exterioare;

 • Lucrări de monitorizare şi automatizare sistem SCADA;

 • Construcţii de drumuri şi platforme carosabile;

 • Lucrări de alei pietonale;

 • Sistematizare pe verticală şi peisagistică;

 • Împrejmuire şi porţi de acces.

Aceste lucrări s-au executat la următoarele obiecte:

Obiect 1 – Amenajare teren

Obiect 2 – Amenajări pentru protecţia mediului

Obiect 3 – Pod bascul

Obiect 4 – Platformă siloz orizontal

Obiect 5 – Bazin dejecţii

Obiect 6 – Dozator fracţiune solidă

Obiect 7 – Fermentator

Obiect 8 – Clădire tehnologică

Obiect 9 – Tratarea gazului

Obiect 10 – Făclie de siguranţă

Obiect 11 – Centrală de cogenerare

Obiect 12 – O.R.C.

Obiect 13 – Transformator

Obiect 14 – Bazin material fermentat

Obiect 15 – Instalaţie de deshidratare

Obiect 16 – Bazin digestat lichid

Obiect 17 – Platformă depozitare material solid

Obiect 18 – Platformă alimentare vidanje

Obiect 19 – Şopron utilaje

Obiect 20 – Clădire dispecerat

Obiect 21 – Reţele de utilităţii

Obiect 22 – Instalaţii tehnologice

Obiect 23 – Drumuri şi alei

Obiect 24 – Împrejmuire

Distribuie informația
Alte știri