Informații utile de la Casa Județeană de Pensii Bihor

Având în vedere trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, începând cu data de 15.05.2020, Casa Județeană de Pensii Bihor aduce la cunoștința tuturor celor interesați, următoarele informații:

•        programul de relații cu publicul se va desfășura după cum urmează:

              –  Luni, Marți, Miercuri 8.00-16.30

              –  Joi (program de permanență) 8.00-18.30

             –  Vineri 8.00-14.00

•        începând cu Vineri 15.05.2020 se reia activitatea fizică de depunere a dosarelor de pensie – înscrieri noi, activitate care se va rezuma strict la depunerea acestora și la primirea numărului de înregistrare.

•        În ceea ce privește celelalte tipuri de servicii, recomandăm să se apeleze la poșta electronică sau la serviciile poștale. În cazul în care se solicită recalculări/modificări ale drepturilor de pensie în baza unor documente noi (adeverințe de orice tip), acestea vor fi transmise în original, în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul adeverințelor care atestă calitatea de pensionar, acestea se vor solicita fie prin email, fie prin poștă, urmând ca documentul în original să fie expediat titularului la domiciliul acestuia.

•        Plata contribuției de asigurări sociale pentru persoanele care au încheiat contract de asigurare socială în baza Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare se va efectua prin virament bancar în contul IBAN RO69TREZ07622210304XXXXX, cod fiscal13589510, beneficiar Casa Județeană de Pensii Bihor, cu precizarea datelor de identificare ale plătitorului: nume, prenume, CNP sau prin mandat poștal, situație în care se vor preciza datele de identificare ale plătitorului: nume, prenume, CNP.

•        pentru încheierea de noi contracte de asigurare socială în baza Legii nr.263/2010, persoanele interesate vor transmite prin poșta electronică la adresele mail@cjpensiibihor.ro, stagii.bihor@cnpp.ro formularul tip Contract de asigurare socială completat și semnat care poate fi accesat de pe site-ul instituției www.cjpensiibihor.ro la secțiunea formulare tip – categoria Evidență Contribuabili,precum și copia actului identitate.

•        Rezilierea contractelor de asigurare socială  se face la cererea asiguratului, situație în care se va transmite pe adresele de email menționate mai sus copia actului de identitate.

•        Solicitarea de eliberare a stagiului de cotizare  sau a documentului NOTIFICAREA CALITĂȚII DE NEASIGURAT ÎN SISTEMUL DE SECURITATE SOCIALĂ DIN ROMÂNIA pentru lucrătorii care vor desfășura activități sezoniere în Germania, se vor elibera în continuare în urma solicitării formulate pe cale electronică la adresele de email mail@cjpensiibihor.ro, stagii.bihor@cnpp.ro sau prin poștă la adresa de corespondență a institutiei: str.Dunarea nr.6, cod postal 410027, Oradea, jud Bihor, solicitări  însoțite obligatoriu și de copia actului de identitate.

•        Cererile de acordare a ajutoarelor de deces se depun la sediul instituției noastre, urmând ca plata să se facă în contul bancar indicat sau prin mandat poștal. Începând cu data de 15.05.2020, cererile de acordare a acestor prestații vor fi însoțite de certificatul de deces în original.

•        activitatea de solicitare și eliberare a biletelor de tratament balnear rămâne în continuare suspendată până la noi reglementări.

•        Audiențele și consilierea de specialitate se vor realiza în continuare telefonic sau prin email.

În vederea desfășurării controlate a activității de relații cu publicul, începând cu data de 15.05.2020 au fost luate următoarele măsuri:

•        asigurarea afluxului controlat al publicului în spațiul destinat,

•        folosirea produselor dezinfectante,

•        respectarea distanței sociale și obligativitatea folosirii protecției sanitare prin utilizarea măștilor și a mănușilor de protecție,

•        evitarea posibilelor aglomerări la sediul instituției.

Pentru evitarea deplasării la sediul Casei Județene de Pensii Bihor și a evitării contactului direct cu personalul instituției în scopul protejării beneficiarilor sistemului public de pensii care reprezintă o categorie vulnerabilă, recomandăm în continuare folosirea mijloacelor de comunicare folosite și în perioada stării de urgență și anume poșta electronică sau site-ul instituției de unde se pot descărca formularele necesare.

Alte știri