ITM Bihor: Situația generală privind controalele efectuate în luna septembrie. Comunicat

I.Situația generală privind controalele efectuate în luna septembrie 2022

În luna septembrie 2022 la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor au fost controlate un număr 265 unităţi; s-au aplicat un număr de 423  sancţiuni contravenţionale, din care 52 amenzi în cuantum de 804.000 lei şi 371 avertismente.

Din totalul de  423 sancţiuni aplicate de I.T.M. BIHOR în septembrie 2022:

-48% (202) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă;

– 52% (221) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă.

1. In domeniul sănătate şi securitate în muncă în septembrie 2022 au fost controlate 122 unităţi. Pentru abaterile de la normele de securitate şi sănătate în muncă s-au dispus  măsuri de remediere şi au fost aplicate 193 sancţiuni contravenţionale din care  sunt avertismente și 9 amenzi în cuantum total de 37.000 lei.

2. In domeniul relaţiilor de muncă în septembrie 2022 au fost cuprinse în activitatea de îndrumare şi control un număr de 143 unităţi din domeniul public, mixt şi privat.

Pentru abaterile de la reglementările legale în vigoare s-au dispus diferite măsuri de remediere şi au fost aplicate 221 sancţiuni contravenţionale, dintre care avertismente 178 (81% din totalul sancţiunilor în domeniul r.m.) şi 43 (19% totalul sancţiunilor în domeniul r.m.)amenzi în valoare totală de 767.000 lei.

În domeniul relațiilor de muncă,în septembrie 2022, din totalul de 221 sancţiuni:

  • 11 (% din total sancțiuni) sunt  amenzi pentru munca nedeclarată în cuantum total de 650.000 lei;
  • 210(% din total sancțiuni) sunt  sancţiuni  pentru neconformităţi altele decât munca nedeclarată, din care:
  •  32 amenzi în cuantum total de 117.000 lei;

–     178 avertismente.

În luna septembrie 2022 au fost identificate 192 persoane desfășurând muncă nedeclarată în cadrul a 18 unități, fiind aplicate 11 amenzi în valoare totală de 650.000. Dintre acestea:

175 persoane din cadrul a 11 unități nu aveau încheiat contract individual de muncă,

16 persoane din cadrul a 6 unitățiprestau activitate cu depășirea duratei timpului de muncă stabilit în contractul individual de muncă cu timp partial,

– 1 sancțiune aplicată unei unități pentruprimirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii).

Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate menţionate mai sus,  au fost dispuse şi măsuri pentru intrarea în legalitate.

II. Evidenţa contractelor individuale de muncă şi salariaţilor conform prevederilor H.G.905/2017                                                           

La data de 30.09.2022 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 24.265 un număr de  166.545  salariaţi activi.

Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 30.09.2022 în judeţul Bihor este 190.893.

III. În perioada 19 – 22 septembrie 2022 Inspectoratul  Teritorial de Muncă Bihor a desfăşurat Campania naţională privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011  privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia.

Conform Legii nr. 52/2011,  zilierii sunt persoane fizice, cetățeni români sau străini, care au capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar sau un împuternicit al acestuia, contra unei remunerații, activând în domenii precum: agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură, pescuit și acvacultură, activități de alimentație (catering) pentru evenimente, publicitate, restaurante, baruri, hoteluri și alte facilități de cazare, baze și cluburi sportive, grădini zoologice, botanice, întreținere peisagistică și spații verzi etc.

Principalele obiective ale campaniei desfăşurate au fost: identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate, identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor legii şi determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa și completa registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal.

Principalele deficienţele din domeniul relaţiilor de muncă, constatate în acţiunile de control, au fost următoarele:

 -neîndeplinirea obligației de a transmite Registrul electronic de evidență a zilierilor inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activității, pentru fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul sau un împuternicit al acestuia,     

-nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi,

-nerespectarea remuneraţiei minime pentru zilieri.

Inspectorii de muncă au verificat 15 beneficiari, fiind sancționati 12 de beneficiari.

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 52/2011 au fost aplicate 4 avertismente.  Pentru  încălcarea altor prevederi legale în domeniul relaţiilor de muncă s –au aplicat  15 sancțiuni valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 74000 lei.

S-au dispus 14 măsuri de remediere a neconformităților.

Număr zilieri netransmiși în registru:1.

IV. Notificări intenţie de concediere colectivă

În cursul lunii septembrie 2022 la I.T.M. Bihor  s-a depus spre înregistrare 1notificări cu privire la intenţia de concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii. Notificările se referă la intenţia de concediere colectivă  în perioada decembrie 2022-ianuarie 2023a unui  număr estimativ de 54salariaţi din domeniul de activitate  produse de bricolaj.

Distribuie informația
Alte știri