Măsurile implementate de Casa de Pensii Bihor în contextul instituirii stării de urgență. Comunicat

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, precum și art 2 și art.3 din Ordonanța Militară nr. 3/24.03.2020, aducem la cunoștinta tuturor că pe toată durata stării de urgență, Casa Județeană de Pensii Bihor își va organiza și desfășura în mod obligatoriu activitatea de relații cu publicul doar prin intermediul e-mailului și al telefonului.

Pe cale de consecință îndrumăm toate persoanele să utilizeze numerele de telefon și adresele de email puse la dispoziție în acest sens.


În cele ce urmează reiterăm toate măsurile luate de instituția noastră în contextul prevenirii răspândirii virusului COVID-19 și a instituirii stării de urgență:


 • activitatea de audiențe este suspendată,
 • în intervalul programului de lucru respectiv de Luni până Joi între orele 8.00-16.30 și Vineri între orele 8,00-14.00, informațiile solicitate de petiționari vor fi comunicate telefonic,

              I. PROCEDURA DE LUCRU PENTRU PENTRU ÎNREGISTRARE CERERI

 • Începând cu data de 18.03.2020, pe toată durata decretării stării de urgență, operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie națională precum și a recalculărilor, se va realiza telefonic la numerele de telefon 0259/430728; 0259/442658 sau prin email,
 • comunicarea numărului de înregistrare a cererii se va transmite telefonic/email,
 • Ulterior, persoanele în cauză vor fi contactate telefonic/email pentru a se prezenta cu documentația în original (carnetul de muncă, adeverințele privind sporurile cu caracter permanent și condițiile superioare de muncă, precum și alte documente prevăzute de normele de aplicare a legii) și în copie (acte de stare civilă, carnet de muncă, livret militar – după caz, diploma de absolvire a facultății/adeverința din care reiese frecvența la zi a cursurilor, etc.) necesară stabilirii drepturilor de pensie, care va fi depusă în plic sigilat la sediul instituției.
 • Pentru copiii care beneficiază de pensie de urmaș care împlinesc vârsta de 16 ani și care nu pot face dovada continuării studiilor din cauza suspendării cursurilor școlare, plata pensiei de urmaș va continua fără a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverința doveditoare să fie prezentată în termen de 30 de zile de la data expirării stării de urgență,
 • serviciile de programare telefonică și online se suspendă pe perioada instituirii stării de urgență,

II. SOLICITAREA AJUTOARELOR DE DECES

 • În ceea ce privește ajutoarele de deces, procedura de lucru rămâne neschimbată în sensul că documentele necesare pentru plata acestora se vor depune la sediul instituției, banii urmând a fi ridicați de la casierie. Ajutoarele de înmormântare care vor fi depuse la Casa Locală de Pensii Beiuș vor fi achitate prin mandat poștal.
 •  

III. EXPERTIZA MEDICALĂ

 • cererile de expertizare în vederea încadrării în grad de invaliditate împreună cu documentele medicale, se depun în plic sigilat la sediul instituției sau pot fi transmise prin intermediul serviciilor poștale sau electronice,
 • Modelul de cerere este disponibil pe site- www.cjpensiibihor.ro secțiunea formulare tip, categoria – expertiză medicală; cu precizarea obligatorie a numărului de telefon pentru a fi contactați ulterior,
 • expertizarea medicală se va fundamenta strict pe documentele transmise și nu presupune prezența fizică a solicitantului în cabinetul de expertiză medicală;
 • cele două decizii medicale care trebuie înmânate solicitantului vor fi transmise prin poștă cu confirmare de primire,
 • activitatea de revizuire medicală se suspendă începând cu data de 16.03.2020; plata drepturilor de pensie va fi continuată în toată perioada în care revizuirea medicală este suspendată,
 • În ceea ce privește certificatele de concediu medical care cuprind a-91-a zi sau depășesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgență, acestea se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale,

                                          III. BILETE DE TRATAMENT BALNEAR

 • activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear se suspendă pe toată perioada instituirii stării de urgență,
 • cele eliberate vor fi anulate, urmând ca beneficiarilor să li se restituie integral contribuția, la cerere. Ulterior reluării activității, aceste persoane vor putea  solicita un nou bilet de tratament pentru anul în curs,
 • În ceea ce privește zilele neefectuate, beneficiarii vor putea solicita restituirea contribuției, proporțional cu numărul zilelor neefectuate.    
 • Restituirea contravalorii biletelor de tratament se face în baza cererii care poate fi descărcată de pe site-ul instituției (categoria bilete de tratament balnear), a adeverinței  eliberată de  operatorul turistic în cazul în care  au fost cazati, orice extras de cont bancar în care se poate efectua restituirea, biletul de tratament în original, după caz.
 • Cererea completată și semnată împreună cu documentele necesare restituirii se vor transmite prin email sau prin poștă, urmând ca persoanele în cauză să fie contactate telefonic.

                                           IV. EVIDENȚĂ CONTRIBUABILI

 • Plata contribuției de asigurări sociale pentru persoanele care au încheiat contract de asigurare socială în baza Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare se va efectua prin  virament bancar în contul IBAN RO69TREZ07622210304XXXXX, cod fiscal:13589510, beneficiar Casa Județeană de Pensii Bihor, cu precizarea datelor de identificare ale plătitorului: nume , prenume, CNP. sau prin mandat poștal, se vor preciza datele de identificare ale plătitorului: nume, prenume, CNP.
 • pentru încheierea de noi contracte de asigurare socială, persoanele interesate vor transmite pe poșta electronică la adresele mail@cjpensiibihor.ro, stagii.bihor@cnpp.ro formularul tip Contract de asigurare socială completat și semnat (descărcat de pe site-ul instituției www.cjpensiibihor.ro la secțiunea formulare tip – categoria Evidență Contribuabili) însoțită de copia actului de identitate,
 • Rezilierea contractelor de asigurare socială se efectuează pentru neplata contribuției de asigurări sociale  pe o perioadă de cel mult 6 luni,după o notificare prealabilă sau la cererea asiguratului, situație în care se va transmite copia actului de identitate pe adresele de email mai sus menționate.
 • Eliberarea stagiului de cotizare se va face prin solicitare formulată pe email sau transmisă prin poștă care va fi însoțită obligatoriu de copia actului de identitate,
 • cererea (disponibilă pe site la secțiunea Evidență Contribuabili) de eliberare a documentului –NOTIFICAREA CALITĂȚII DE NEASIGURAT ÎN SISTEMUL DE SECURITATE SOCIALĂ DIN ROMÂNIA  va fi transmisă pe email însoțită fiind de copia actului de identitate.

Coordonatele de contact ale instituției noastre:

 • Adresa poștală: Casa Județeană de Pensii Bihor, str. Dunărea nr. 6, Oradea, Jud BIHOR, cod poștal 410027

telefon 0259/433431, fax: 0259/437662

Casa Locală de Pensii BEIUȘ: Str. Samuil Vulcan nr 16, cod poștal 415200, nr telefon/fax- 0259/321152

 • email: mailbeius@cjpensiibihor.ro

www.cjpensiibihor.ro

Distribuie informația
Alte știri