Miercuri e ultima zi in care candidatii pot depune dosare pentru functia de administrator public al Municipiului Oradea

Primăria Municipiului Oradea, Județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de administrator public.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: management, economic, administrativ, juridic sau tehnic;
vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 10 ani;
studii postuniversitare sau de masterat in domeniul administraţiei publice, managementului sau in domeniul studiilor superioare absolvite;
experienţă în funcţii de conducere: minimum 5 ani;
capacitatea de exprimare (scris, vorbit, citit) – nivel mediu în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet nivel mediu;
aptitudini legale de procesul decizional, de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, control.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 septembrie 2016, ora 15:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
16 septembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
21 septembrie 2016, ora 12:00: proba interviu.

Distribuie informația
Alte știri