Primăria Oradea a deschis „Ghișeul Online”

Ghișeul Online – platformă online de comunicare cu contribuabilii este disponibilă de azi, 20 ianuarie 2020, pe site-ul Municipiului Oradea www.oradea.ro.

Ghișeul Online reunește sub aceeași platformă toate serviciile online existente ale Primăriei Oradea, dar și unele servicii noi:

  • Plată impozite
  • Abonamente de parcare
  • Depunerea și urmărirea stadiului pețiilor
  • Emitere autorizații pentru traficul greu
  • NOU – Depunerea declarațiilor fiscale
  • NOU – Arhiva personală (dosar fiscal personal)
  • NOU – eliberare Certificate fiscale

Accesul la serviciile Ghișeului Online – Primăria Oradea se poate face:

  • Limitat – pe bază de CNP/CUI sau fără autentificare – caz în care nu sunt accesibile serviciile de depunere declarații fiscale, eliberare certificate fiscale și acces la dosarul fiscal personal
  • Complet – pe bază de user și parolă

Pentru a obține user-ul și parola trebuie să completați Cererea de mai jos și, împreună cu copia cărții de identitate, să le depuneți la sediul Primăriei sau să le transmiteți pe adresa de email primărie@oradea.ro.

MUNICPIUL ORADEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Nr. Reg. / Data ________ / _______________

Cerere-acord

privind comunicarea prin SMS, e-mail și prin platforma de comunicare cu contribuabilii (Ghișeul Online – Primăria Oradea) a actelor administrative fiscale, a actelor de executare, precum și a altor acte emise de Primăria Oradea

Contribuabilul (persoană fizică) _______________________, CNP _________________ identificat prin CI/BI serie        ___, nr. __________, domiciliat în localitatea ____________, județul _____________, str. _________________________, nr. ___, bl ___, scara ___, etaj ____, ap  ___,

Contribuabilul (firmă/II/PFA) _________________________, CIF _________________, având sediul social în localitatea _____________________, județul ________________, str. _____________________, nr. ___, bl. ___, scara ___, etaj ____, ap ____, adresa punctului/punctelor de lucru din Oradea, str. ___________________________________,

înregistrat la ONRC cu nr. _____________, cont IBAN __________________________, deschis la ____________________, reprezentat prin dl/dna ______________________, în calitate de ___________________________________________.

Prin prezenta solicit ca actele administrative fiscale, de executare, precum și a altor acte emise de Primăria Oradea să îmi fie comunicate prin:

E-mail:         ____________________________

Telefon pentru transmitere SMS:  ______________________________

Prin prezenta declar ca am luat la cunoștință de prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) si art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal.

       Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile stipulate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

………………………………………..

(semnătură)

Primăria Oradea oferă gratuit serviciile de comunicare online, prin mijloace electronice.

În cazul comunicării online a actelor administrative fiscale, actelor de executare si altor acte emise de organul fiscal local, acestea se considera comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziție a documentului în spațiul virtual personal din cadrul platformei www.oradea.ro și a transmiterii pe adresa de corespondență electronică.

În cazul în care contribuabilul a optat pentru unul dintre mijloacele de transmitere la distanta, acesta își asuma răspunderea pentru asigurarea mentenanței echipamentelor proprii prin care se realizează primirea informațiilor.

Organul fiscal local nu răspunde pentru interceptarea informațiilor transmise prin mijloacele de transmitere la distanta de către persoane neautorizate.


Alte știri