Sefa Serviciului Tehnic din primaria Oradea este acuzata de ANI ca nu poate justifica o avere de peste 800.000 lei. Comunicat

Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate, în cuantum de 841.040,21 lei, între averea dobândită și veniturile realizate de către BENYOVSZKI TUNDE ILONA în perioada exercitării funcției publice.

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către BENYOVSZKI TUNDE ILONA, fost director executiv adjunct și actual șef Serviciu Tehnic în cadrul Direcției Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Oradea (fosta Administrație Imobiliară Oradea), întrucât, în exercitarea funcției de director executiv adjunct, a participat la luarea unor decizii, prin semnarea mai multor documente aferente atribuirii unui Contract de lucrări către S.C. Abed Nego Com S.R.L., societate care la momentul semnării contractului se afla în relații comerciale cu Rivolto Cons S.R.L., în cadrul căreia soțul persoanei evaluate deține calitatea de asociat, fiind și angajat al societății.

Totodată, au fost identificate indicii privind posibila săvârșire de către BENYOVSZKI TUNDE ILONA a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Codul Penal, întrucât prin semnarea contractului de lucrări și a documentației aferente atribuirii contractului de către persoana evaluată, s-au creat premisele obținerii, în mod indirect, de către S.C. Rivolto Cons S.R.L. (societate în cadrul căreia soțul persoanei evaluate deține calitatea de asociat, fiind și angajat al societății și încasând venituri de natură salarială), a unor foloase patrimoniale, având în vedere faptul că S.C. Abed Nego Com S.R.L., societatea declarată câștigătoare, se afla în relații comerciale cu S.C. Rivolto Cons S.R.L., iar în vederea efectuării lucrărilor angajate prin contractul de lucrări, S.C. Abed Nego Com S.R.L. a achiziționat de la S.C. Rivolto Cons S.R.L. materiale de construcții în valoare de 89.937,16 Lei.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, legislația privind conflictul de interese atât în materie administrativă în raport cu dispozițiile art.70 și art.79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 potrivit cărora: Art.70: „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”; Art.79: „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: […] c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă”, cât și în materie penală, în raport cu dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.
Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de Cercetare a Averilor din cadrul Curții de Apel Oradea, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate în perioada exercitării funcției de către BENYOVSZKI TUNDE ILONA.

Totodată, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către BENYOVSZKI TUNDE ILONA a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BENYOVSZKI TUNDE ILONA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară si se sancționează potrivit reglementării aplicabile demniății, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum si al dreptului la apărare.

foto: facebook

Distribuie informația
Alte știri