Sesiune de depunere a dosarelor pentru locuinte sociale in Oradea

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.603 din 31 iulie 2019 s-a aprobat perioada 02 septembrie 2019 – 30 septembrie 2019, ca interval de timp în care se va desfăşura sesiunea din acest an pentru depunerea dosarelor pentru locuinţe sociale din municipiul Oradea.

Astfel, în perioada 2 septembrie – 30 septembrie 2019, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială, se pot depune cererile însoţite de acte doveditoare de către solicitanţii de locuinţe sociale aflate în administrarea Municipiului Oradea.

Cererile şi actele doveditoare vor fi analizate de către Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe, care va trimite spre aprobare Consiliului Local lista cuprinzând solicitanţii eligibili să primească în anul următor o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită.

Lista categoriilor de persoane care pot beneficia de locuinţe sociale, în vederea închirierii:
– persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,
– tinerii care au vârsta de până la 35 de ani,
– tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani,
– invalizii de gradul I şi II şi persoanele cu handicap,
– pensionarii,
– veteranii şi văduvele de război,
– beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
– alte persoane sau familii îndreptăţite

Condiţiile necesare pentru accederea la locuinţe sociale, în vederea închirierii

• Venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sa fie sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.
• Solicitanţii să aibă domiciliul în Municipiul Oradea

Nu pot beneficia de locuinţe sociale, în vederea închirierii persoanele sau familiile care:

a) Deţin în proprietate o locuinţă sau o cotă parte dintr-un imobil;
b) Au înstrăinat o locuinţă sau o cotă parte dintr-un imobil după data de 1 ianuarie 1990;
c) Au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
d) Deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, sau din proprietatea privată a municipiului Oradea.
e) Au deţinut în calitate de chiriaş o locuinţă din fondul locativ de stat, sau din proprietatea privată a municipiului Oradea şi le-a încetat calitatea de chiriaş din culpa lor contractuală sau au pricinuit stricăciuni însemnate locuinţei, făcând-o inutilizabilă.
f) Nu au domiciliul în Municipiul Oradea

Distribuie informația
Alte știri