Sprijin pentru studenţi prin programul local „Make IT in Oradea”. Comunicat

Până în prezent s-au înscris în programul local „Make IT in Oradea” și au beneficiat de sprijin financiar un număr de 78 de studenți de la Universitatea din Oradea și de la Universitatea Emanuel din Oradea, valoarea totală a sprijinului fiind de 180.950 lei.

Așa cum se știe, în anul 2018, la propunerea reprezentanților firmelor locale din domeniul IT, Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat un program de măsuri intitulat „Make IT in  Oradea” (Realizează-te în Oradea).

Lansat la începutul anului 2019, programul local are drept scop creșterea gradului de interacțiune dintre municipalitate, liceele orădene, universitate și firmele orădene consacrate în domeniul IT, oferind o șansă reală tinerilor pasionați de a rămâne sau (re)veni în Oradea.

Pentru nivelul universitar, programul prevede alocarea de fonduri din bugetul local pentru sprijinirea studenților din alte localități înscriși la universitățile din Oradea, nivel/studii universitare de licență, care învață la specializări cu un curriculum axat pe domeniul IT, pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și masa. Sunt eligibile spre decontare cheltuielile de cazare asigurate de universitatea la care studentul este înscris.

Condițiile cumulative  pentru acordarea sprijinului financiar sunt următoarele:

  • sprijinul financiar se acordă studenților cu domiciliul în alte localități decât Oradea și Zona Metropolitană Oradea, care studiază la una din instituțiile de învățământ superior din Oradea, specializări cu un curriculum axat pe domeniul IT, cursuri cu frecvență, în regim cu / fără taxă (specializările trebuie să cuprindă minimum 2 cursuri semestriale de programare software într-unul dintre limbaje cunoscute (Java, C++, Android, Javascript etc).

În prezent, facultățile și programele de studii care îndeplinesc criteriul menționat sunt următoarele:

UniversitateaFacultateaProgram de studiu
Universitatea din OradeaFacultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia InformațieiCalculatoarea
Tehnologia Informației
Electronică Aplicată
Rețele și Software de Telecomunicații
Automatică și Informatică Aplicată
Inginerie Electrică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie Managerială și TehnologicăMecatronică
Robotică
Facultatea de Informatică și ȘtiințeInformatică
Universitatea Creștină PartiumSpecializarea Managementdisciplinele: Informatică economicăAplicații informatice în economie,
Universitatea Emanuel din OradeaFacultatea de Managementdomeniul: Cibernetică, statistică și informatică economică Specializarea: Informatică economică
  • pentru semestrul I al anilor de studii, sprijinul financiar se acordă studenților care au acumulat cel puțin 75% din creditele aferente primei sesiuni de examene.
  • pentru semestrul al II-lea, sprijinul financiar se acordă studenților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • au promovat anul universitar cu cel puțin 75% din creditele anuale;
  • au realizat stagii de practică/internship/să fie angajați la departamentele de IT/firme locale (din Oradea sau Zona Metropolitană Oradea) din domeniul IT (minimum 60 ore) și au prezentat în acest sens, la secretariatul facultății de care aparțin, adeverință sau contract de muncă.

Răspunderea cu privire la îndeplinirea condițiilor cumulative și obligatorii pentru obținerea sprijinului financiar de către studenți revine facultății la care sunt înscriși.

Modul de decontare a sprijinului financiar pentru studenți:

  • universitățile transmit Primăriei, la începutul fiecărui an universitar, lista studenților potențiali beneficiari ai sprijinului financiar, precum și costul lunar al cazării.
  • la cursul lunilor martie, iulie, eventual octombrie, după finalizarea perioadelor de sesiune/stagiilor de practică, respectiv a sesiunilor de restanțe, universitățile transmit Primăriei lista studenților care solicită sprijinul financiar și îndeplinesc condițiile cerute și cuantumul cheltuielilor de cazare pentru fiecare beneficiar.
  • sprijinul financiar se acordă anual sau la finele fiecărui semestru (în funcție de opțiunea studenților și a universităților), prin decontarea de către Municipiul Oradea în contul studentului a sumelor suportate de către acesta cu cazarea.
  • Cheltuielile de masă se decontează la nivelul a 15 lei/zi pentru fiecare zi de activitate didactică, cu excepția zilelor de week-end, sărbători legale și vacanțe școlare.
  • sprijinul financiar nu se decontează pentru semestrul în care una dintre condiții nu se respectă.

Cererile de acordare a sprijinului financiar din cadrul Programului „Realizează-te în Oradea”  se depun la secretariatele facultăților la care sunt înscriși studenții.

Alte știri