Tichete sociale pentru copiii din familiile defavorizate. Comunicat DASO

Începând cu data 01.09.2020, Primăria Municipiului Oradea, prin Direcția de Asistență Socială Oradea, demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Tichetele sociale emise pe suport electronic pot fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

  • să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Oradea;
  • venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an să fie de până la 1.115 lei (inclusiv);
  • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererea-declarație pe propria răspundere se depune de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Oradea sau on-line pe adresa de e-mail a instituției: daso@rdsor.ro, însoţită de următoarele acte doveditoare:

  • acte de identitate ale părinților/repezentantului legal (copie);
  • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, după caz : hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii(copie);
  • certificatele de naștere ale copiilor (copie);
  • (în original);
  • i (copie);
  • după caz (copie);

Cererea-declarație pe propria răspundere poate fi descărcată de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Oradea la secţiunea ACTE ŞI FORMULARE ONLINE.

Familiile beneficiare de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și cele beneficiare de prevederile Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială Oradea și care sunt în plată la data de 14.09.2020, se vor regăsi pe listele transmise Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor.

Conform reglementărilor legale în vigoare, Direcția de Asistență Socială Oradea va înainta lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului – Județul Bihor până la data de 15.09.2020. Ulterior această listă se va actualiza lunar în funcţie de solicitările primite.

Menționăm că tichetul social aferent unui an școlar va putea fi folosit timp de un an de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și numai la unităţile/magazinele afiliate. Lista acestora va fi comunicată odată cu primirea tichetului social.

În atașamentul știrii regăsiți cererea – declarație.

Informații suplimentare se pot solicita la adresa de email: spc.dasoradea@gmail.com și telefonic la numerele: 0730270206 sau 0259441677, int.105, 113 şi 136.

COMPANIE DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL MĂRFURI ȘI LOGISTICĂ din Parcul Industrial Borș
ANGAJEAZĂ ECONOMIST SENIOR
CONDIȚII
Absolvent studii superioare economice
Vechime minim 5 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile
Cunoșterea temeinica a legislației financiar-contabile in vigoare
Cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
CV se trimite la adresa angajări@inovativlogistic.ro, pentru programare interviu

Alte știri